ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ผู้สร้างที่ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม จะได้รับคุณประโยชน์ ดังนี้

1. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือกำไรในระยะยาว ด้วยเหตุว่าแนวโน้มการบริโภคสินค้าเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

2. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ จะต้องแข่งกันปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองในทางเทคโนโลยี โดยคิดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

3. มีการยอมรับของผู้ซื้อ

ผลิตเซรั่ม

ดังนี้ การเป็นผู้สร้างและซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจึงหมายถึงผู้ที่มุ่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจควบคู่ไปกับการผลิตความเจริญให้ชุมชน สังคม  และสภาพแวดล้อม หรือมีความรับไม่ถูกชอบต่อชุมชน ประโยชน์ของการผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพ  สังคมแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนในภายภาคหน้า
การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีค่าทำให้มีการเกิดคุณประโยชน์ยังไงการแปรสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดกี่ ให้กำเนิดผลดีเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการมนุษย์ ต้นสายปลายเหตุการสร้าง สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้ผลิตนำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตนำมาผ่านแนวทางการผลิตจนเกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์และบริการ เรียกว่า สาเหตุการสร้างและจัดทำขึ้น ซึ่งแยกแยะเป็น 4 จำพวก ด้วยเหตุผลดังกล่าว

1) ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ แม่น้ำ แร่ธาตุ น้ำมัน ที่ดิน

2) ทุน เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งในการผลิตสินค้าและบริการ ทุนมี ๒ ประเภท คือ วัตถุทุน คือ เครื่องมือเครื่องใช้จำพวกต่าง ๆ ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อที่จะทุ่นแรงสำหรับในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ ดังเช่น เครื่องยนต์กลไก อุปกรณ์การสร้าง โรงงาน เงินทุน คือ ปริมาณเงินที่นำไปซื้อหรือส่งผลให้ได้มาซึ่งวัตถุทุนจำพวกต่าง ๆ หรือจ่ายเป็นค่าว่าจ้าง

3) แรงงาน กำลังกายและกำลังเชาวน์ปัญญาของมนุษย์ในการผลิต ได้แก่ แรงงานทางความคิดในหัวของมนุษย์ส่งผลให้คิดสร้างสรรค์เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นต่าง ๆ ที่จะเอามาผลิตสินค้าและบริการ

4) การคลุกเคล้ากันการ การก่อตั้งหน่วยงานการสร้าง เพื่อดำเนินการผลิตโดยนำทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และแรงงาน มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ (goods and services)

คือ สิ่งที่ได้จากการดำเนินงาน ร่วมกันของต้นเหตุการผลิตต่างๆ เป็นสิ่งที่มีอรรถคุณประโยชน์ (utility) มากมายยิ่งกว่าศูนย์ สามารถสนองความรู้สึกที่อยากได้ของผู้บริโภคได้ ไม่ว่าความรู้สึกที่อยากได้นั้นจะขัดต่อสุขรูปอนามัยหรือศีลธรรมอันดีงามหรือไม่ก็ตาม ได้แก่ ทองใบหน้า ตำราเรียน เทปเพลง ยาแอสไพริน บริการตรวจสอบรักษาโรค บุหรี่ ฯลฯ

เศรษฐทรัพย์ (economic goods) คือผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุน โดยธรรมดาคนซื้อจะเป็นผู้จ่ายค่าสินค้าโดยตรง แต่ในบางกรณีผู้บริโภคกับผู้จ่ายค่าสินค้าอาจจะเป็นคนละคน ซึ่งตัวอย่างเช่นเศรษฐทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค หรือจากการส่งมอบโดยเสน่หา หรือจากการที่รัฐบาลจัดหามาให้ ซึ่งเรียกว่า “สินค้าให้เปล่า” (ซึ่งไม่น่าใช่ผลิตภัณฑ์ไร้ราคา)
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

นักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรการสร้างและจัดทำขึ้น (Itemive resources)
สินค้าและบริการ (goods and services)

ผลิตภัณฑ์และบริการ (goods and services)
คือ สิ่งที่ได้จากการจัดการงาน ด้วยกันของสาเหตุการสร้างและจัดทำขึ้นต่างๆ เป็นสิ่งที่มีอรรถคุณประโยชน์ (utility) มากมายยิ่งกว่าศูนย์ สามารถสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ ไม่ว่าความต้องการนั้นจะขัดต่อสุขภาพอนามัยหรือศีลธรรมอันดีงามหรือไม่ก็ตาม ดังเช่นว่า ทองรูปพรรณ ตำราเรียนรู้ เทปเพลง ยาแอสไพริน บริการสำรวจรักษาโรค บุหรี่ ฯลฯ

เศรษฐทรัพย์ (economic goods) คือสินค้าที่มีต้นทุน โดยทั่วไปคนซื้อจะเป็นผู้จ่ายค่าผลิตภัณฑ์โดยดิ่ง แต่ในบางคราวคนซื้อกับผู้จ่ายค่าสินค้าคงอาจจะเป็นคนละคน ซึ่งเช่นเศรษฐทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค หรือจากการแบ่งสันปันส่วนโดยเสน่หา หรือจากการที่รัฐบาลคัดสรรมามาให้ ซึ่งเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ให้เปล่า” (ซึ่งไม่น่าใช่ผลิตภัณฑ์ไม่มีมูลค่าและราคา)

เราคงแบ่งแยกเศรษฐทรัพย์ออกเป็น 2 ชนิด คือ สินค้าเอกชน (private goods) และผลิตภัณฑ์สาธารณะ (public goods)

สินค้าเอกชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกการบริโภคออกมาจากกันได้ (rival consumption) ยกตัวอย่างเช่น เสื้อท้องนาย ก. สวมบรรจุอยู่เป็นคนละตัวกับเสื้อทุ่งนาย ข. สวมอยู่ หรือ บ้านท้องนาย ก. อาศัยอยู่ เป็นคนละหลังกับที่ นาย ข. อาศัยอยู่ ฯลฯ นอกเหนือจากนี้นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของสามารถกีดกันผู้บริโภครายอื่นได้ (exclusion principle) ยกแบบอย่าง นาย ก. เป็นผู้จ่ายเงินซื้อรถยนต์มาคันหนึ่ง นาย ก. สามารถกีดกันมิให้คนอื่นๆใช้ประโยชน์จากรถยนต์คันนั้นได้

สินค้าสาธารณะ เป็นสินค้าที่บริโภคด้วยกัน (joint consumption) ยกตัวอย่าง ถนนทุ่งนาย ก. กำลังขับเคลื่อนรถอยู่ ก็เป็นถนนสายเดียวกับที่มีบุคคลอื่นใช้เดินทางไปมาอยู่เช่นกัน นอกจากนี้นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถกีดกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดให้พ้นจากการบริโภคได้ (non exclusion principle) ทั้งนี้เป็นเหตุเพราะมีผู้ซื้อจำนวนมากมายมหาศาลจนนำมาซึ่งการทำให้การกีดกันเป็นได้ยาก เช่น ถนน โรงพยาบาล น้ำประปา การจัดการเล่าเรียนของรัฐ ฯลฯ
สินค้าไร้ราคา (free goods) ซึ่งก็คือ สินค้าและบริการที่ไร้ต้นทุน ก็เลยไร้มูลค่าที่จำเป็นที่จะต้องจ่าย ซึ่งมักยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่มีอยู่ด้านในธรรมชาติ เป็นต้นว่า แสงแดด สายลม น้ำฝน อากาศในบรรยากาศ น้ำทะเล และน้ำในแม่น้ำลำคทดสอบ

ความต้องการไม่จำกัด (unlimited wants)

ในด้านศาสนาพุทธ มีคำเรียกมนุษย์ว่า “ปุถุชน” ซึ่งหมายถึง คนที่มีความโลภ โกรธ หลง ซึ่งคำว่า “โลภ” คงจะอนุโลมให้มีคำจำกัดความสอดรับกับคำว่า มีความรู้สึกที่อยากได้ไม่จำกัด กล่าวคือ เมื่อได้มาประการหนึ่ง ก็อยากจะได้อย่างอื่น หรือหากได้สิ่งหนึ่งมาเพียงพอแล้ว ก็จะตั้งความอยากต้องการได้สิ่งใหม่ต่อจากนี้ไป เป็นแบบนี้เรื่อยๆ ๆ ไม่รู้จบ
คำจำกัดความของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องไม้เครื่องมือ สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ ที่จับจะต้องได้สามารถขนส่งหรือเคลื่อนย้ายไปมาได้ โดยสามารถนำเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ในสมัยเก่าจะใช้การแลกเปลี่ยนแปลงกัน ส่วนตอนนี้จะได้แก่การใช้เงินตราแลกแปลงกัน
บริการ คือ ผู้ให้บริการหรือผู้ขายให้การช่วยเหลือ หรือทำงานเพื่อที่จะคุณประโยชน์ ความสำราญกาย ความสบายใจหรือความสบายสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการหรือคนซื้อ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับจำเป็นที่จะต้องได้ แต่เมื่อผู้รับบริการได้รับบริการแล้ว อาจเกิดความจับใจไหมจับอกจับใจกับสิ่งเหล่านั้น

สินค้าและบริการ ด้วยเหมือนกัน และแตกต่างกันเช่นไร

สินค้าและบริการด้วยเหมือนกันคือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือผลิตขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ความแตกต่างอยู่ดิ่งที่คุณลักษณะ คือผลิตภัณฑ์สามารถจับจึงควรได้ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เก้าอี้ ปากกา ส่วนบริการเป็นสิ่งที่จับจำเป็นที่จะต้องมิได้ ดังเช่นว่าการฟังเพลง ดูรูปยนตร์ การท่องเที่ยว
ความไม่เหมือนกันเวลาสินค้าและบริการ

1.จับจำเป็นต้องได้กับหยิบจำเป็นต้องมิได้
– ผลิตภัณฑ์ จะมีตัวตนและคุณลักษณะที่แจ่มชัด ซึ่งช่วยทำให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลจากประสาทรู้สึกทั้งห้าได้ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคตกลงใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และง่ายกว่าการตัดสินใจซื้อบริการ
– บริการ ไม่สามารถที่จะมองเห็น หยิบจำเป็นที่จะต้อง หรือรับรู้ถึงบริการอะไรก็แล้วแต่ ก่อนการซื้อและรับบริการได้ แต่จะสามารถรับทราบดีว่าบริการนั้นดีไหมก็เมื่อได้รับบริการนั้นๆ แล้ว

2.การจำแนกแยกได้
– สินค้า สามารถแยกแนวทางการผลิต การจัดค้าขาย การซื้อ และการบริโภคออกจากกันได้อย่างเห็นได้ชัด สามารถผลิตได้ทีละจำนวนมาก และสามารถแยกแยะแยกออกเป็นหน่วยย่อยและขายให้คนซื้อได้ในเวลาเดียวกันหลาย ราย
– บริการ การแบ่งสันปันส่วนบริการและการรับบริการจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคบริการออกจากกันได้ ด้วยประการฉะนี้จึงเป็นข้อตกลงในด้านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลและข้อตกลงด้านเวลา ซึ่งทำให้สามารถให้บริการได้เพียงครั้งละ 1 ราย บุคลากรผู้ให้บริการ 1 คนจึงไม่สามารถที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้หลากหลาย รายในขณะเดียวกันได้

3.ความไม่แน่ๆ
– สินค้า ในช่วงเวลาที่การสร้างสินค้าอาศัยปัจจัยสำคัญคือวัตถุดิบ เครื่องยนต์กลไก และกรรมวิธีการผลิตซึ่งสามารถจัดแจงพร้อม ตรวจสอบ และกำกับการคุณภาพของสินค้าได้ง่าย
– บริการ สำหรับเพื่อการให้บริการไม่ได้มีเพียงวัตถุดิบ เครื่องยนต์กลไก หรือกระบวนการบริกาที่ด้วยเช่นกันเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่ส่วนบริการ และกำเนิดขึ้นเฉพาะเจาะจงสถานการณ์เดียวเพียงแค่นั้น

4.จัดทำกฏเกณฑ์ได้ยาก
– สินค้า การผลิตสินค้าสามารถจัดทำเกณฑ์ได้แจ่มกระจ่างทั้งเวอร์ชั่น ประสิทธิภาพ และปริมาณ ซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับการผลิต บังคับการ และตรวจทานได้ เนื่องจากสามารถเฉพาะเจาะจงสาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกรรมวิธีการผลิตได้แน่ชัด
– บริการ ในเวลาที่การเตรียมตัวเครื่องไม้เครื่องมือ วัสดุ หรือวัสดุต่างๆ ที่ใช้สำหรับในการให้บริการเปลี่ยนเป็นกลับเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ขั้นตอนการบริการกำเนิดความสะดวกและชมมีตัวตน

5.ไม่สามารถเก็บไว้ได้
– สินค้า ธุรกิจผู้สร้างผลิตภัณฑ์สามารถทำการเดาล่วงหน้าและทำการสร้างและจัดทำขึ้นเก็บไว้เพื่อจะรองรับปริมาณความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงได้
– บริการ การบริการผลิตได้เพียงครั้งละหนึ่งหน่วย และจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเกิดการซื้อและรับบริการในเวลาเดียวกัน แต่ข้อขัดแย้งของธุรกิจบริการน่าจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากความต้องการซื้อกับความรู้สึกที่อยากได้ขายมีจำนวนที่ดิ่งกัน จึงนำมาซึ่งการบริการไม่พอเพียง และสูญพลาดโอกาสกับลูกค้ารายอื่นๆ

https://besthookupreview.com/

My Review

Review Form...

Reviews

Loading Reviews...